Här finner du de rapporter som tagits fram inom vår Uppdragsarkeologi. 

Vrak – Museum of Wrecks samlar största delen av Sveriges expertis inom marinarkeologi. Uppdraget är att bevara och öka kunskapen om kulturarvet under vatten och göra det mer tillgängligt. 

Det handlar bland annat om att identifiera särskilt värdefulla kulturmiljöer eller fornlämningar, urskilja olika hot eller skadlig påverkan och skydda utsatta lämningar. De största hoten består av plundring av skeppsvrak och en allmän brist på kunskap om vad som finns dolt under vattenytan.

Marinarkeologiska rapporter