Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.vrakmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.vrakmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på telefon eller e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret för att rapportera brister i tillgängligheten. Det går också bra att kontakta oss på telefon eller e-post.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

Pdf-dokument

Pdf-dokumenten på webbplatsen inte uppfyller kraven för tillgängliga pdf-dokument.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga pdf-dokument till pdf-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla kraven. Arbetet kommer genomföras under våren 2021.

Videoinspelningar

Videoinspelningar saknar alternativ representation
Videoinspelningar på webbplatsen som är publicerade före 23 september saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som är publicerade före 23 september kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. Videoinspelningar som publiceras på vrakmuseum.se efter 23 september kommer förses med alternativ representation i form av publicerat textmanus och/eller transkribering.

Syntolkning saknas
Videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i Vrakmuseums sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Direktsändningar saknar textning
Videoinspelningar som direktsänts i Vrakmuseums sociala kanaler (facebook, youtube och instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Pressrum

Pressrummet på webbplatsen visas som inbäddad sida (iframe) från en extern webbplats. Iframe-sidan saknar title vilket gör att sidan inte är tillgänglig för användare som använder skärmläsare.

Åtgärd: Lägga till title till iframe-sidan så att sidan blir tillgänglig för användare med skärmläsare. Åtgärden genomförs i oktober 2020. 

Innehåll från tredje part

På webbplatsen finns ett antal länkningar till och inbäddningar av andra webbplatser och databaser (Cision pressrum, Scetchfab, Instagram, Facebook, Youtube). SMTM kan inte garantera full tillgänglighet till innehållet i dessa tredjepartslösningar. 

Åtgärd: SMTM ska se över vilka tillgänglighetsbrister som finns i tredjepartslösningar och om möjligt föra dialog om åtgärder med tredjepartsleverantörer. SMTM ska också arbeta för att i större utsträckning erbjuda alternativ för de användare som inte kan ta del av innehåll som tillhandahålls via tredjepart. I upphandling av tredjepartslösningar kommer SMTM framöver försöka säkerställa tillgängligheten genom kravställning på tillgänglighet.

Teknisk beskrivning av brister i tillgängligheten

Prestanda

Webbplatsen har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning för att förbättra prestandan är genomförd och åtgärdsplan finns. Bland annat ska interaktioner från sociala kanaler, bildoptimering, laddning av javascript samt nätverks- och servermiljö ses över. Ambitionen är att under 2021 förbättra prestandan till helt godkänd nivå.

Fokus vid tangentbordsnavigering

På webbplatsen är fokusmarkering vid navigering med tangentbordet inte specialanpassad utan använder webbläsarnas inbyggda fokusmarkering. Chrome är den enda webbläsaren med godkänd fokusmarkeringen.
Åtgärd: Förbättra fokusmarkeringen vid användning av tab genom att utveckla en anpassad fokusmarkering i webbplatsens gränssnitt. Åtgärd påbörjas i oktober 2020.

Hantering av webbplatsen med enbart tangentbordet

När språkmenyn är utfälld (enter) blir det vid tabning en loop mellan språkvalen och sökrutan om inte val av språk görs (enter).

Åtgärd: Arbete med att åtgärda tab-problem pågår. 

Iframes

På webbplatsen används iframes för att visa innehåll från externa webbplatser (Cision nyhetsrum och Youtube) trots att iframes förämrar tillgängligheten. Vissa av iframesidorna saknar title vilket gör att sidorna inte fungerar för skärmläsare.

Åtgärd: I anslutning till sidorna som använder Iframes finns information om att iframes används samt länk till tjänsten så att användaren har möjlighet att använda tjänsten i hela fönstret. Title kommer tillkomma de sidor som saknar detta under oktober 2020. SMTM ska också undersöka möjligheten.

Autocomplete

Sökfunktionen på webbplatsen saknar autocomplete, det vill säga funktion för att vid sökning på webbplatsen föreslå sökordsförslag till användaren.

Åtgärd: Sökverktyget på smtm.se stödjer inte autocomplete. För att åtgärda bristen krävs byte till annat sökverktyg. SMTM:s förhoppning är att kunna byta sökverktyg under 2021.

Möjlighet att prenumerera på information

Det går inte att prenumerera på innehåll från webbplatsen via RSS.

Åtgärd: Utveckling av funktionalitet webbplatsen planeras så att det ska vara möjligt för användare att prenumerera på information via RSS-flöden. Utvecklingen av RSS-flöden är planerat till 2021.

 

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.
  • Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så har vi testat webbplatsen

SMTM har tillsammans med upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjort en självskattning av www.vrakmuseum.se utifrån de checklistor som tillhandahålls av DIGG på webbplatsen www.webbriktlinjer.se.

SMTM gick tillsammans med Knowit Experience Linköping i oktober 2019 igenom vrakmuseum.se utifrån DIGGs checklistor. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att vrakmuseum.se för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utvecklingen har skett löpande och ordinarie rutiner för testning och driftsättning har tillämpats. På grund av nedskärningar i budget under våren 2020 har Statens maritima och transporthistoriska museer inte haft möjlighet att genomföra alla de åtgärder som var planerade. Vissa delar kommer därför tyvärr inte bli tillgängliga förrän under 2021.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet har SMTM arbetat internt med att granska innehållet på webbplatsen och upprätta åtgärdsplan för de redaktionella delarna och därefter löpande arbetat med att genomföra åtgärderna.

Webbplatsen publicerades våren 2018

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september 2020.