Vrak – Museum of Wrecks samlar en stor del av Sveriges expertis inom marinarkeologi och är även tongivande internationellt. Vi bedriver forsknings- och bevarandeprojekt inom området arkeologi. Vi erbjuder även konsulttjänster inom marinarkeologi på land och under vatten.

Vårt uppdrag är att bevara och öka kunskapen om kulturarvet under vatten och göra det mer tillgängligt. Vi identifierar särskilt värdefulla kulturmiljöer och fornlämningar, urskiljer olika hot eller skadlig påverkan och skyddar utsatta lämningar.

De största hoten består av plundring av skeppsvrak och en allmän brist på kunskap om vad som finns dolt under vattenytan. En viktig uppgift för Vrak är därför också att synliggöra det unika kulturarv som finns på Östersjöns botten och de kunskaper marinarkeologin ger.

Samarbeten

I frågor som rör bevarande av och tillgänglighet till det maritima kulturarvet arbetar vi både nationellt och internationellt, med särskilt fokus på Östersjöregionen. Vi samarbetar med kommuner, länsstyrelser och andra parter som vill utveckla nya sätt att göra det maritima kulturarvet under vatten mer tillgängligt, även för dem som inte dyker. Genom att göra det mer synligt kan vi också öka den allmänna förståelsen för vilken rik kulturskatt som döljer sig under vattenytan.

Vraks arkeologer samarbetar också andra museer, myndigheter och universitet. Vi utgör samarbetspart i Kalmar länsmuseums pågående projekt Kronan Framtid och har vid upprepade tillfällen även samarbetat med det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola.

 

 

Visa mer