Vrak – Museum of Wrecks är kopplat till marinarkeologisk forskning på flera sätt.

Järnlast

Just nu arbetar våra marinarkeologer med ett projekt i samarbete med Järnkontoret om vad som troligen är ett unikt välbevarat senmedeltida skepp lastat med så kallat osmundjärn som kan ge många nya kunskaper om tidig industri, transporthistoria och järnhantering.

Flykten över havet

Vrak har också en stark koppling till Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet. Arkeologi är en del av CEMAS verksamhet och nyligen har ett spännande arkeologiskt avhandlingsprojekt om Flykten över Östersjön från Baltikum till Sverige under slutet av andra världskriget avslutats.

Sänkta skepp

Ett annat projekt är ”Den glömda flottan” som handlar om att undersöka de många avsiktligt sänkta äldre svenska örlogsfartyg som finns till exempel i Stockholm, Karlskrona, Marstrand och Sveaborg i Finland. Skeppen har sänkts av olika orsaker – till exempel för att spärra av farleder eller som grund för kajer och liknande. De är ett tidigare förbisett historiskt källmaterial.

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet, som är ett samarbete med CEMAS, beviljades 2020 medel från Riksbankens jubileumsfond (RJ).