Vrak – Museum of Wrecks är kopplat till marinarkeologisk forskning på flera sätt.

Järnlast

Just nu arbetar våra marinarkeologer med ett pilotprojekt i samarbete med Järnkontoret om vad som troligen är ett unikt välbevarat senmedeltida skepp lastat med så kallat Osmundjärn som kan ge många nya kunskaper om tidig industri, transporthistoria och järnhantering.

Sänkta skepp

Ett annat pilotprojekt som kallas ”Den glömda flottan” handlar om att undersöka de många avsiktligt sänkta äldre svenska örlogsfartyg som finns framför allt i Stockholm, Karlskrona och Sveaborg i Finland. Skeppen har sänkts av olika orsaker – till exempel för att spärra av farleder eller som grund för kajer och liknande. De är ett tidigare förbisett historiskt källmaterial.

Flykten över havet

Vrak har också en stark koppling till Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet. Arkeologi är en del av CEMAS verksamhet och just nu pågår bland annat ett spännande arkeologiskt avhandlingsprojekt om Flykten över Östersjön från Baltikum till Sverige under slutet av andra världskriget.